Řešení pro technologie odsíření a spalin

HYDRO-TECH 15.05.2018

Pro úpravu spalin v tepelných elektrárnách, cementárnách, spalovnách, ocelárnách a dalších provozech, které produkují životnímu prostředí nebezpečné emise, lze s úspěchem použít dvoulátkové trysky nebo jednolátkové trysky se zpětným tokem. Nejde pouze o chlazení a čištění spalin, ale také o pohlcování prachu a pevných částic, snížení obsahu oxidu dusíku nebo rozprašování zbytků kapalných odpadů do spalovacích komor a odlučování volných kapek unášených spalinami.
Kompletní systém, zahrnuje jak lanzny s tryskami, tak čerpací a regulační jednotku, která je napojena na centrální systém řízení. Regulace vstřikování probíhá na základě informací o množství spalin vstupujících do reakčního prostoru a také na základě dosažených parametrů na konci procesu. Lanzny mohou být regulovány jak každá zvlášť, tak po okruzích.
Při výrobě elektrické energie z fosilních paliv patří k důležitým opatřením pro čistotu ovzduší odsiřování kouřových plynů. Při mokré metodě odsíření rozstřikují trysky do absorbéru vápencovou suspenzi a dochází k absorbci oxidů síry. Tyto aplikace kladou velké nároky na odolnost trysek proti opotřebení a takovým tvrdým provozním podmínkám nejlépe vyhovují trysky z keramických materiálů.
Kouřové a odpadní plyny z technologických procesů jsou znečištěny chemickými látkami a mechanickými částicemi. Před výstupem z komína do ovzduší je nutné je čistit. Při čištění plynů prochází plyn clonou kapek rozstřikované kapaliny, která na sebe váže obsažené nečistoty. Kapky s nečistotami, které jsou unášeny plynem, se oddělují od proudu plynu v odlučovači kapek. Tím se zabrání úniku provozních nečistot obsažených v kapalině do ovzduší. Odlučovače kapek mohou separovat kapky i o velikosti menší než 10 μm. Kompletní systémy HENNLICH Vám nabízí:.
  • vysokou účinnost
  • nízkou tlakovou ztrátu
  • malý zastavěný prostor
  • materiálové provedení zaručuje vysokou životnost i v chemicky náročném prostředí
Na základě našich znalosti problematiky technologie chlazení a čištění spalin jsme schopni navrhnout řešení přizpůsobené konkrétní aplikaci. a tak můžeme lépe reagovat na konkrétní zadání zákazníka.

Pro více informací přejděte na naše produktové stránky . K dispozici jsou katalogy a brožury jako katalog pro cementárenský průmysl, brožura VarioCool pro chlazení plynů,  brožura VarioClean pro denitrifikaci plynů, brožura trysek a řešení pro elektrárny nebo brožura odlučovačů kapek .

Nebo nás kontaktujte:
  • na telefonním čísle 416 711 223
  • emailem
  • kontaktním formulářem
Těšíme se na spolupráci s Vámi. Váš tým trysek

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Bc. Jan Vyškrabka

Product manager

Zpět