Obchodní podmínky pro internetový obchod

(dále také jen jako „obchodní podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

 1.  Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost HENNLICH s.r.o., se sídlem Litoměřice, Českolipská 9, IČ 148 69 446, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 274, u Krajského soudu v Ústí nad Labem a kupujícího.

 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou na straně kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou na straně kupující podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 3. Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro nákup a prodej zboží a služeb v internetovém obchodě na internetové doméně www.hennlich.cz.

 4. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na smluvní vztahy, které prodávající uzavřel s kupujícími, s nimiž má sjednány speciální obchodní podmínky.

II. Vymezení pojmů

 1. Prodávající je obchodní - výrobní společnost HENNLICH s.r.o., se sídlem Litoměřice, Českolipská 9, IČ 148 69 446, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 274, u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále také jen jako „HENNLICH“), která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 2. Kupující je zákazník internetového obchodu společnosti HENNLICH. Kupujícím může být buď spotřebitel, anebo podnikatel. Za kupujícího spotřebitele je považován každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím, nebo s ním jinak jedná. Kupujícím podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za kupujícího podnikatele je považován pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 3. Internetový obchod nebo také e-shop je aplikace provozovaná prodávajícím na internetové doméně www.hennlich.cz, pomocí které prodávající nabízí zboží a služby k prodeji blíže neurčenému okruhu subjektů.

 4. Zboží jsou výrobky a/nebo služby, které prodávající nabízí prostřednictvím svého internetového obchodu ke koupi blíže neurčenému okruhu kupujících.

 5. Kupní cena je cena zboží a/ nebo služeb specifikovaná a zobrazená na internetovém obchodu. 

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Na stránkách internetového obchodu se nachází zboží, které je nabízeno prodávajícím k prodeji. Při objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména identifikaci kupujícího a jeho kontaktní údaje, informace o objednávaném zboží, jeho počtu či množství, způsob úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

 2. Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem, a to zejména prostřednictvím e-mailové zprávy prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího.

 3. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách internetového obchodu a kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu e-mailovou zprávou na kupujícím uvedenou e-mailovou adresu, na vznik samotné smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

 4. Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou zřejmé ze samotného postupu objednání zboží v internetovém obchodě prodávajícího.

 5. Dle § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se má za to, že návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

 6. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody prodávajícího a kupujícího, nebo na základě zákonných důvodů.

 7. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s kupujícím, který dříve podstatným způsobem porušil povinnosti vyplývající pro něho z uzavřené kupní smlouvy a obchodních podmínek.

 8. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou uzavírány dle českého práva a v českém jazyce, případně v jazyce domluveném mezi prodávajícím a kupujícím.

 9. Kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného naplnění a není přístupná třetím stranám.

 10. Kupující byl na skutečnost vázanosti obchodními podmínkami dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky a uzavřením kupní smlouvy stvrzuje, že se s těmito podmínkami obeznámil a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

 11. Tyto obchodní podmínky včetně příslušných příloh jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

IV. Platební podmínky

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen nabízeného zboží a služeb. Platné ceny zboží pro kupujícího jsou uvedeny v internetovém obchodě a v rámci uzavírání kupní smlouvy jsou platné ty ceny zboží, které jsou uvedené v internetovém obchodě v době objednání zboží kupujícím.

 2. Ceny zboží jsou v internetovém obchodě uváděny bez daně z přidané hodnoty, ale včetně všech jiných daní, cel a poplatků. Výši samotné daně z přidané hodnoty kupující zjistí před odesláním závazné objednávky prodávajícímu, z které kupující zjistí konečnou cenu včetně příslušné daně z přidané hodnoty.

 3. Uváděné ceny zboží nezahrnují náklady na dopravu zboží kupujícímu a balné. Cena dopravného včetně balného:

  1. u ceny zboží nepřesahující částku 5.000,-Kč činí u zásilky zboží o hmotnosti do 30kg včetně obalu prostřednictvím České pošty po území České republiky částku 120,-Kč (pokud není domluveno jinak) a u zásilek zboží, jejichž cena zboží přesahuje částku 5.000,-Kč může být dopravné prostřednictvím České pošty po území České republiky stanoveno individuálně.
  2. u zásilek zboží doručovaných prostřednictvím Geis Parcel CZ s.r.o. nebo Geis CZ s.r.o. bude cena dopravného včetně balného stanovena prodávajícím, kdy prodávající bude vycházet ze základní sazby dopravného uvedeného dopravce, palivového příplatku a mýtného. O ceně dopravného a balného bude prodávající informovat kupujícího před uzavřením kupní smlouvy.
  3. u zásilek zboží doručovaných kupujícímu mimo území České republiky bude cena dopravného a balného stanovena prodávajícím, kdy cena dopravného včetně balného bude vycházet z cen dopravného konkrétního dopravce, místa doručení zásilky zboží a dalších okolností dopravy zásilky zboží. O ceně dopravného a balného bude prodávající informovat kupujícího před uzavřením kupní smlouvy.

 4. Prodávající je oprávněn požadovat před dodáním zboží od kupujícího zálohu, a to až do celé výše kupní ceny zboží.

 5. Kupní cena se hradí bezhotovostním převodem, dobírkou, anebo v hotovosti při osobním odběru zboží na skladě prodávajícího, přičemž sklad prodávajícího se nachází v jeho sídle, tedy na adrese Litoměřice, Českolipská 9. Poplatek za platbu na dobírku není kupujícímu ze strany prodávajícího účtován.

 6. V případě objednání zboží kupujícím za nižší částku než za částku 200,-Kč, si prodávající vyhrazuje právo jednostranně zvýšit cenu zboží na částku 200,-Kč.

 7. V případě objednání položky kupujícím za nižší částku než za částku 25,-Kč, si prodávající vyhrazuje právo jednostranně zvýšit cenu zboží za položku na částku 25,-Kč.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 9. Kupní cena je uhrazena dnem převzetí částky v hotovosti prodávajícím, nebo dnem uhrazení dobírky kupujícím, či dnem připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

V. Dodání zboží

 1. Dodání objednaného zboží bude dle dostupnosti tohoto zboží a provozních možností prodávajícího či jeho dodavatele realizováno v co nejkratším termínu, obvykle ve lhůtě do tří až deseti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, o čemž prodávající bude kupujícího informovat.

 2. Dodání zboží kupujícímu zajišťuje prodávající prostřednictvím externího dopravce na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce, a to výhradně v pracovních dnech v době od 8.00 do 18.00 hodin. Za chyby v dodání zboží vzniklé z důvodu chybných identifikačních údajů sdělených kupujícím, nese odpovědnost kupující.

 3. Nepřevezme-li kupující zakoupené zboží z důvodů spočívajících na jeho straně (např. v dohodnutém termínu není přítomen kupující, či jím určená osoba), uskuteční prodávající pomocí externího dopravce opakovaný pokus doručení zboží. Po opakovaném neúspěšném pokusu doručení zboží kupujícímu je prodávající oprávněn, buď od kupní smlouvy odstoupit, anebo uskladnit zboží, a to i u třetí osoby na náklady kupujícího, přičemž v takovém případě je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat i úhradu přiměřených nákladů, které mu s uskladněním zboží vznikly.

 4. Konkrétní způsob dodání zboží si zvolí kupující sám při utváření objednávky v internetovém obchodě. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy.

 5. V případě přebírání zboží kupujícím od dopravce je kupující povinen zkontrolovat zboží. Pokud je poškozený obal zboží, nebo jiné skutečnosti nasvědčují, že by mohlo být zboží poškozené, prodávající nedoporučuje zásilku přebírat. V takovém případě prodávající doporučuje sepsat s dopravcem zápis o poškození zásilky. Podepsáním přepravního listu dopravci kupující stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozena.

VI. Právo na odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, který je spotřebitelem

 1. Pokud je kupující spotřebitelem, má tento kupující právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží.  Jestliže je předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí první dodávky zboží.

 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být ze strany kupujícího prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci.

 3. V případě, že kupující využije práva na odstoupení od kupní smlouvy, zkontaktuje kupující prodávajícího, a to nejlépe písemnou formou a sdělí mu, že odstupuje od kupní smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy doporučuje prodávající kupujícímu využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Při využití vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy, prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení.

 4. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží.

 5. Zboží zakoupené na základě kupní smlouvy, od které bylo kupujícím odstoupeno, je kupující povinen na vlastní náklady zaslat na adresu sídla prodávajícího, nebo předat na adrese sídla prodávajícího, případně zaslat nebo předat na adresu, kterou prodávající kupujícímu sdělí po obdržení odstoupení od kupní smlouvy. Kupující je povinen vrátit zboží ve stavu, v jakém bylo při převzetí kupujícím, a to včetně veškerého příslušenství a veškeré dokumentace, zejména záručního listu, návodu apod.

 6. Prodávající vrátí kupujícímu, který odstoupil od kupní smlouvy, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, které od kupujícího na základě kupní smlouvy obdržel. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující předá zpět zakoupené zboží, případně prokazatelně prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 7. V případě, že zboží, které má kupující vrátit prodávajícímu po odstoupení od kupní smlouvy, bylo zničeno, či spotřebováno, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Při částečném poškození zboží má prodávající právo na náhradu škody a má právo započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu zboží.

 8. Kupující, který je spotřebitelem, nemůže od uzavřené smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 9. Kupujícímu, který je podnikatelem, nepřísluší právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku.

VII. Právo na odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě nedostupnosti zboží z důvodu, že se již toto zboží nevyrábí, nebo nedodává, případně se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží dodávaného dodavatelem prodávajícímu a nelze tak kupujícímu dodat zboží za původně nabízenou cenu zboží.

 2. Před odstoupením z důvodů uvedených v předchozím odstavci prodávající kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.  

VIII. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 3. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu veškeré vady zboží.

 4. Kupující se zavazuje před prvním použitím zakoupeného zboží prostudovat záruční podmínky prodávajícího, včetně návodu na jeho obsluhu či použití a následně se těmito dokumenty důsledně řídit. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zakoupené zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

 5. Kupující, který je podnikatelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, případně z vady později vzniklé, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 6. Kupujícímu, který je podnikatelem, není ze strany prodávajícího poskytována záruka na zakoupené zboží, ledaže prodávající sám kupujícímu takovou záruku písemně poskytne.

 7. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 8. Má-li zakoupené zboží vady, může kupující, který je spotřebitelem, požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má tento kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 9. Neodstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží věc bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 10. Odpovědnost za vady prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním ze strany kupujícího či jiné osoby.

 11. V případě, že kupující, který je spotřebitelem, bude v poskytnuté záruční době reklamovat zakoupené zboží, je prodávající povinen, včetně odborného posouzení vady, která je předmětem reklamace, reklamaci vyřídit ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace u prodávajícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiném termínu.

 12. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady. V případě, že kupující reklamaci učiní písemnou formou nebo elektronickou formou, uvede v oznámení o reklamaci svou identifikaci, odkaz na uzavřenou kupní smlouvu, dále zjištěné vady a nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující je zároveň s oznámením o reklamaci předložit doklad o zakoupené zboží a samotné reklamované zboží. O uplatnění reklamace zboží vydá prodávající kupujícímu potvrzení, které mu zašle na jeho e-mailovou adresu. Kupující bude rovněž ze strany prodávajícího vyrozuměn o posouzení oprávněnosti reklamace a o způsobu vyřízení reklamace.

 13. V případě neoprávněné reklamace, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace.

IX. Řešení sporů

 1. Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešit obecné soudy České republiky.

 2. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

 3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce.

 4. Dozor nad dodržováním ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit obchodní podmínky. O změně obchodních podmínek bude prodávající informovat na internetových stránkách www.hennlich.cz.

 2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího pro kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, které byly uzavřeny za účinnosti těchto podmínek.

 3. Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně či trvale zamezit používání internetového obchodu kupujícímu.

 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 23.2.2023

                                                                                                          HENNLICH, s.r.o

 

Ke stažení:

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Obchodní podmínky HENNLICH s.r.o. pro internetový obchod

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HENNLICH s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HENNLICH

Všeobecné obchodní podmínky HENNLICH