Odsíření spalin

Ochrana životního prostředí a lidského zdraví

Odsiřování spalin se využívá k odstraňování oxidů siřičitého (SOx) ze spalin, které vznikají zejména při spalování fosilních paliv obsahujících síru, jako je uhlí nebo ropa. SOx přispívá k tvorbě kyselých dešťů a má negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví.

Rozlišujeme několik technologií pro odsiřování spalin. 

Mokrá metoda

Odsiřování spalin - mokrá metoda

Při mokré metodě odsíření prochází spaliny přes absorbér, do kterého je zároveň vstřikována vápenná suspenze (vápenec nebo vápenné mléko) a ta reaguje s oxidem siřičitým ze spalin.

Ke vstřikování vápenné suspenze do absorbéru se používají speciální keramické trysky. Tyto trysky tvoří malé kapky a tím vzniká velká plocha pro chemickou reakci. Keramický materiál umožňuje dlouhou životnost i přesto, že vápenná suspenze s obsahem sádry má abrazivní vlastnosti. Při návrhu klademe velký důraz na volné průřezy v tryskách, aby se nečistoty v suspenzi nemohly v tryskách usadit. 

Absorpční zóna se skládá z několika úrovní trysek a odlučovače kapek, který zachycuje jemné kapky unášené proudem plynu.

Polosuchá metoda

Odsiřování spalin - polosuchá metoda

Polosuchý proces odsíření je vhodný zejména pro množství spalin do 1 milionu Nm3/h spalin. Pro odstranění SOx, ale také jiných kyselých složek, jako je HCl a HF, se do absorbéru vstřikuje vodný sorbent (např. vápenná kaše). 

Chlazení spalin a zvyšování jejich vlhkosti rovněž pozitivně ovlivňuje odsíření. 

Pro vstřikování vápenné kaše doporučujeme naše dvoulátkové trysky s velkým volným průřezem, které jsou odolné proti ucpání. Díky velmi jemným kapkám a jejich hlubokému proniknutí do proudu spalin může být proces efektivnější a může být výrazně snížena potřeba sorbentu. Při správné volbě materiálu lze snížit opotřebení i u abrazivních médií a je možné použití při vysokých teplotách.

Společně se vstřikovacím systémem Vám nabízíme optimální řešení pro Vaše procesní požadavky. Náš online čisticí systém umožňuje spolehlivý a optimalizovaný provoz vstřikovacího systému s cyklickým automatizovaným čištěním trysek. Tyto systémy jsou vhodné pro náhradu rotačních atomizérů.

Suchá metoda

Odsiřování spalin - suchá metoda

 Jemnozrnný reakční materiál (např. hydrát plus přísady, jako je aktivní uhlí) se dávkuje do reaktoru s fluidním ložem. Navíc se vstřikuje voda pro ochlazení spalin na optimální reakční teplotu a pro zvlhčení reakčního materiálu.

Pro vstřikování do cirkulačního reaktoru se používají hlavně lanzny s tryskami se zpětným tokem. Vzhledem k místním a procesním podmínkám mohou být vybaveny ochrannou trubkou a přídavným bariérovým vzduchem.

Novinky