Nástřik

Charakteristika: Pro tyto systémy je charakteristické to, že speciální vysoce ulpívající mazivo je na činné plochy zubů hnacího pastorku nanášeno proudem vzduchu, přičemž se používají širokopaprskové trysky s externí tvorbou směsi maziva se vzduchem. Podle zdroje tlakového maziva pro nástřikové jednotky lze nástřikové systémy rozdělit do tří skupin - nástřik:
 • s elektrickým čerpadlem
 • se sudovým pneumatickým čerpadlem SAF
 • s EJEKTORY
NÁSTŘIK S ELEKTRICKÝM ČERPADLEM:
Popis: Zdrojem tlakového maziva je vícevývodové elektrické pístové čerpadlo (a). Nástřiková jednotka (b) je zásobována mazivem přímo z vývodu čerpacího prvku čerpadla. Pokud je nástřikových jednotek více, je každá napojena na svůj čerpací prvek. Nástřiková jednotka se skládá z progresivního rozdělovače s detektorem pístku a z širokopaprskových trysek SD. Počet použitých širokopaprskových trysek je závislý na šířce ozubení. Efektivní šířka nástřikového obrazce jedné trysky je 160 mm při optimální vzdálenosti trysek od místa dopadu maziva na boky zubů. Systém může být dále vybaven přepínacími ventily pro přepínání nástřikových jednotek při dvou směrech otáčení, popřípadě při mazání několika pastorků s různým režimem práce. Vzduchovou část tvoří vzduchová jednotka (c) s uzavíracím ventilem, ze které je vzduch veden do nástřikové jednotky. Funkce: Systém pracuje v cyklech, tzn. že se střídá pracovní čas (čerpadlo je v chodu) s časem přestávky (čerpadlo nepracuje). Jakmile je čerpadlo (a) uvedeno do chodu, čerpací prvek dodává mazivo. Zároveň je otevřen ventil 2/2 ve vzduchové jednotce (c). Mazivo přicházející od čerpadla je v progresivním rozdělovači, který je součástí nástřikové jednotky, rovnoměrně rozdělováno do všech trysek SD nástřikové jednotky (b). Detektor pístku, kterým je vybaven progresivní rozdělovač, slouží ke kontrole funkce mazání. Mazivo vstupující do trysek SD se na výstupu trysky mísí se vzduchem - tzv. externí tvorba směsi - pomocí něhož je mazivo nanášeno na boky zubů. Po uplynutí pracovního času se čerpadlo vypne a s určitým zpožděním se uzavře i ventil 2/2 ve vzduchové jednotce. Tím je ukončen jeden cyklus. Mazací cykly se opakují po celou dobu provozu mazaného zařízení. Alternativně lze použít tzv. řízené trysky, které samočinně ovládají přívod vzduchu tak, že vzduch proudí pouze po dobu, kdy vstupuje do trysky mazivo. Použití těchto trysek významně sníží spotřebu vzduchu.
Standardní prvky pro nástřik s elektrickým čerpadlem:
a - čerpadla
b - nástřikové jednotky
 • s progresivním rozdělovačem SSV-N (s hlídáním funkce), případně SSV (bez hlídání funkce), 1-5 trysek SD (neřízené), nebo SDL (řízené)
c - vzduchové jednotky
 • vzduchová jednotka 2/2-1/8"; vzduchová jednotka 2/2-1/4"; vzduchová
  jednotka 2/2-1/2" (v závislosti na počtu trysek)
Další součástí systému
Hlavní oblasti použití: Pro ozubené převody menších a středních rozměrů s menší až střední potřebou maziva, jako jsou klikové a vřetenové lisy, kolesa a oteče velkorypadel, kulové mlýny a rotační pece v cementárnách, atp. NÁSTŘIK S ČERPADLEM SAF:
Popis: Zdrojem tlakového maziva je pneumatické sudové čerpadlo SAF (a) s jedním nebo dvěma vývody, pro připojení jedné nebo dvou nástřikových jednotek. Nástřiková jednotka (b) se skládá z progresivního rozdělovače s detektorem pístku a z širokopaprskových trysek SD. Počet použitých širokopaprskových trysek je závislý na šířce ozubení. Efektivní šířka nástřikového obrazce jedné trysky je 160 mm při optimální vzdálenosti trysek od místa dopadu maziva na boky zubů. Systém může být dále vybaven přepínacími ventily pro přepínání nástřikových jednotek při dvou směrech otáčení, popřípadě při mazání dvou pastorků s různým režimem práce. Vzduchovou část tvoří vzduchová jednotka s uzavíracím ventilem (c) pro nástřikovou jenotku, a dále vzduchová jednotka s ventilem 3/2 pro čerpadlo SAF. Funkce: Systém pracuje v cyklech, tzn. že se střídá pracovní čas (čerpadlo je v chodu) s časem přestávky (čerpadlo nepracuje). V průběhu pracovního času koná čerpadlo v tlaku cca 6 sekund jednotlivé zdvihy, přičemž při každém zdvihu vytlačí jednotkové množství maziva 1,1 cm3. Po celou dobu pracovního času je otevřen ventil 2/2 ve vzduchové jednotce (c). Mazivo přicházející od čerpadla je v progresivním rozdělovači, který je součástí nástřikové jednotky, rovnoměrně rozdělováno do všech trysek SD nástřikové jednotky (b). Detektor pístku, kterým je vybaven progresivní rozdělovač, slouží ke kontrole funkce mazání. Mazivo vstupující do trysky SD se na výstupu trysky mísí se vzduchem - tzv. externí tvorba směsi, pomocí něhož je mazivo nanášeno na boky zubů. Po uplynutí pracovního času se čerpadlo vypne a s určitým zpožděním se uzavře i ventil 2/2 ve vzduchové jednotce. Tím je ukončen jeden cyklus. Alternativně lze použít tzv. řízené trysky, které samočinně ovládají přívod vzduchu tak, že vzduch proudí pouze po dobu, kdy vstupuje do trysky mazivo. Použití těchto trysek významně sníží spotřebu vzduchu. Standardní prvky pro nástřik s čerpadle SAF:
a - čerpadla
b - nástřikové jednotky
 • s progresivním rozdělovačem SSV-N (s hlídáním funkce), případně SSV (bez hlídání funkce), 1-5 trysek SD (neřízené), nebo SDL (řízené)
c - vzduchové jednotky
 • vzduchová jednotka 2/2-1/8"; vzduchová jednotka 2/2-1/4"; vzduchová jednotka 2/2-1/2" (pro trysky)
 • vzduchová jednotka 3/2-1/4" (pro čerpadlo)
Další součástí systému
 • příslušenství (ventily 3/2 pro přepínání mezi nástřikovými jednotkami nebo odpínání větví)
 • rozvody maziva (trubky, hadice, šroubení, kotevní a montážní materiál)
Hlavní oblasti použití: Pro 1 nebo 2 pastorky se střední nebo velkou šířkou ozubení, s jedním nebo dvěma směry otáčení - střední a velké rotační pece a kulové mlýny, otoče velkých bagrů, atp. NÁSTŘIK S EJEKTORY:
Popis: Systém je tvořen plnicím pneumatickým sudovým čerpadlem (a), které přes hlavní rozvod maziva zásobuje EJEKTORY, umístěné v ejektorových skříních (b). Kromě EJEKTORU, což je jednozdvihové pneumatické čerpadlo s možností nastavení dodávaného množství bez vlastního zásobníku maziva, je v ejektorové skříni umístěna vzduchová jednotka s uzavíracím ventilem 2/2 pro trysky nástřikové jednotky a vzduchová jednotka s ventilem 5/2, nebo 3/2 pro EJEKTOR. Výtlak maziva z EJEKTORU je napojen na vstup progresivního rozdělovače SSV-N, který je spolu s širokopaprskovými tryskami SD součástí nástřikové jednotky (c). Počet trysek, kterými je osazena nástřiková jednotka závisí na šířce mazaného ozubení. Funkce: Plnicí čerpadlo udržuje mazivo v hlavní větvi stále pod mírným tlakem, který zabezpečuje bezproblémové plnení výtlačných komor EJEKTORŮ. Jedna ejektorová skříň je určena pro mazání vždy jednoho pastorku. Mazací režim se nastavuje pro každý EJEKTOR individuálně. V nastavených intervalech se vždy otevře přívod vzduchu do nástřikové jednotky a současně ejektor provede jeden výtlačný zdvih. Množství maziva na jeden zdvih je nastavitelné. Mazivo vytlačené EJEKTOREM je v progresivním rozdělovači, který je součástí nástřikové jednotky, rovnoměrně rozdělováno do všech trysek SD příslušné nástřikové jednotky. Detektor pístku, kterým je vybaven progresivní rozdělovač, slouží ke kontrole funkce mazání. Mazivo vstupující do trysky SD se na výstupu trysky mísí se vzduchem - tzv. externí tvorba směsi, pomocí něhož je mazivo nanášeno na boky zubů. Po provedení výtlačného zdvihu se přívod vzduchu k ejektoru uzavře. S určitým zpožděním se uzavře ventilem 2/2 i přívod vzduchu k tryskám. Tím je ukončen jeden cyklus. Mazací cykly se opakují po celou dobu provozu mazaného zařízení. Standartní prvky pro nástřik s EJEKTORY:
a - čerpadla
b - ejektorová skříň
 • EJEKTORY - 0,74 cm3/zdvih; 3,30 cm3/zdvih
 • vzduchové jednotky pro trysky - 2/2-1/4"; 2/2-1/2"
 • vzduchové jednotky pro EJEKTORY - 3/2-1/8", respektive 5/2-1/8"
 • příslušenství (manometry, uzavírací kohouty, skříňka)
 • rozvody maziva (šroubení, propojovací potrubí, kotevní a montážní materiál)
c - nástřikové jednotky
 • s progresivním rozdělovačem SSV-N (s hlídáním funkce), případně SSV (bez hlídání funkce), 1-5 trysek SD (neřízené), nebo SDL (řízené)
Další součástí systému
 • rozvody maziva (trubky, hadice, šroubení, kotevní a montážní materiál)
Hlavní oblasti použití: Dominantní oblast použití je všude tam, kde je třeba mazat 3 a více pastorků, lhostejno zda pracují ve stejném režimu nebo ne, s větší až velmi velkou šířkou ozubení. Výhodou je také to, že systém může být rozšiřován postupně, například při postupné opravě mlýnů nebo jiných zařízení a při postupném nasazování nových ozubených věnců.