Jednopotrubní systém

Charakteristika: Jedná se o systém pracující v cyklech. Hlavní rozvod je tvořen jednou trubkou. Cykly probíhají tak, že se při nich systém střídavě tlakuje a odlehčuje, což vyvolá akci jednopotrubních dávkovačů. Během jednoho cyklu obdrží každé mazané místo pouze jednu dávku maziva. Tento systém je vhodný pro stroje, linky zařízení s malým, středním a vyšším počtem mazaných míst - od jednoho do několika set. Výhodou je pokud jsou mazaná místa uspořádána liniově. Specifickou vlastností tohoto systému, zejména při použití tekutého maziva, je to, že prakticky všechna mazaná místa obdrží mazivo v jednom časovém okamžiku, což je důležité zejména pokud je mazání vázáno na určitou polohu mazaného stroje. V portfoliu máme dva typy jednopotrubních systémů - MONOFLEX a CENTRO-MATIC.

JEDNOPOTRUBNÍ SYSTÉM CENTRO-MATIC

Tento typ jednopotrubního systému je určen pro práci s oleji, tekutými ruky i tuky.
Při práci s olejem je max. tlak 69 bar, při práci s tukem až 240 bar.  Podle způsobu tlakování a odlehčování lze tyto systémy rozdělit do tří skupin - systémy s jednozdvihovým čerpadlem, systémy s vícezdvihovým čerpadlem a odlehčovacím ventilem a systém s plnicím čerpadlem a přepínacími ventily. SYSTÉM CENTRO-MATIC S JEDNOZDVIHOVÝM ČERPADLEM

Popis:
Zdrojem tlakového maziva je pneumatické jednozdvihové pístové čerpadlo (a). Hlavní rozvod maziva je tvořen jednou větví. Na hlavní rozvod navazují jednopotrubní dávkovače Centro-Matic (b). Mazaná místa jsou napojena přímo na dávkovače. Systém může být vybaven koncovým tlakovým spínačem (jako součást příslušenství), který může sloužit k hlídání funkce systému.
Funkce:
Po startu mazacího cyklu vykoná čerpadlo jeden výtlačný zdvih, přičemž stoupne tlak v systému na tlak odpovídající pracovnímu tlaku použitých dávkovačů (tlak vzduchu pro pohon čerpadla musí být nastaven tak, aby odpovídal požadovanému pracovnímu tlaku a tlakovému převodu čerpadla). Účinkem pracovního tlaku vytlačí každý dávkovač nastavené množství maziva do mazaného místa. Po uplynutí krátké časové prodlevy se píst čerpadla vrátí do výchozí polohy a spojí výtlačné potrubí se zásobníkem maziva. Poklesne-li tlak v systému pod odlehčovací hodnotu tlaku použitých dávkovačů, zaujmou pracovní pístky v dávkovačích působením pružin výchozí polohu, dávkovací komory v dávkovačích se naplní mazivem a systém je připraven k dalšímu cyklu (odhlečení závisí na délce rozvodů, na teplotě atd. - u oleje jsou to desetiny až desítky sekund, u tuku jsou to sekundy až minuty). Správná funkce systému s jednozdvihovým čerpadlem je podmíněna tím, že zdvihový objem použitého čerpadla je větší než potřebné množství na jeden cyklus. K součtu mazacích dávek všech dávkovačů je nutno přičíst přídavný objem maziva, které se po odlehčení vrací do zásobníku - tj. součet ovládacích objemů dávkovačů (objem maziva potřebný pro přestavení pracovního pístku) plus hlavního rozvodu. Při nedodržení tohoto pravidla by byl systém zcela nefunkční. Z uvedených důvodů je třeba co nejvíc eliminovat pružení hlavního rozvodu (nepoužívat hadice).
Standardní prvky pro systém Centro-Matic s jednozdvihovým čerpadlem:
a - čerpadla
b - dávkovače CENTRO-MATIC
Všechny dávkovače mají nastavitelnou velikost dávky a jsou vybaveny kolíčkem pro možnost vizuální kontroly funkce. Další součásti systému
  • příslušenství (manometry, tlakové spínače, uzavírací ventily, jednotka na úpravu vzduchu)
  • rozvody maziva (trubky, hadice, šroubení, kotevní a montážní materiál)
Hlavní oblasti použití: Všude, kde se mazací cykly odvíjí od pracovních cyklů stroje - cca do 30 mazaných míst, ve všeobecném průmyslu - jako mechanické a hydraulické lisy, vulkanizační lisy, obráběcí stroje, zařízení ve sklárnách atd. SYSTÉM CENTRO-MATIC S VÍCEZDVIHOVÝM ČERPADLEM A ODLEHČOVACÍM VENTILEM
Popis: Zdrojem tlakového maziva je pneumatické vícezdvihové pístové čerpadlo (a). Hlavní rozvod maziva je tvořen jednou větví. Na hlavní rozvod, který je napojen přes odlehčovací ventil (b) navazují jednopotrubní dávkovače Centro-Matic (c). Mazaná místa jsou napojena přímo na dávkovače, místa s menší spotřebou mohou být napojena přes progresivní rozdělovač (d). Systém musí být dále vybaven koncovým tlakovým spínačem (jako součást příslušenství - e), který slouží k signalizaci dosažení pracovního tlaku. Funkce: Při startu mazacího cyklu se nejprve odlehčovací ventil přestaví do polohy, kdy je výtlak čerpadla spojen s hlavním vedením a zapne se čerpadlo. Na rozdíl od systému s jednozdvihovým čerpadlem pracuje čerpadlo po startu cyklu trvale tak dlouho, dokud tlakový spínač nesignalizuje dosažení pracovního tlaku, kdy se čerpadlo vypne (pokud se použije ruční čerpadlo, je možno odvodit dosažení potřebného tlaku od pohybu kontrolních kolíčků na dávkovači). Po uplynutí krátké časové prodlevy se odlehčovací ventil přestaví zpět do výchozí polohy a spojí hlavní vedení se zásobníkem maziva, čímž dojde k poklesu tlaku v systému. Funkce dávkovačů je stejná jako v předchozím případě. Standardní prvky pro systém Centro-Matic s vícezdvihovým čerpadlem a odlehčovacím ventilem:
a - čerpadla
Čerpadla se zabudovaným samočinným odlehčovacím ventilem:
Další čerpadla:
b - odlehčovací ventily
c - dávkovače Centro-Matic
Všechny dávkovače mají nastavitelnou velikost dávky. Další součástí systému
  • příslušenství (manometry, tlakové spínače, elektromagnetické uzavírací ventily, jednotka na úpravu vzduchu)
  • rozvody maziva (trubky, hadice, šroubení, kotevní a montážní materiál)
Hlavní oblast použití: Výrobní linky ve sklářském průmyslu, v potravinářském průmyslu a automobilovém průmyslu. SYSTÉM CENTRO-MATIC S PLNICÍM ČERPADLEM A PŘEPÍNACÍMI VENTILY
Popis: Systém je tvořen plnicím pístovým čerpadlem (a) a několika větvemi hlavního vedení, napojenými na výtlačné potrubí plnicího čerpadla přes přepínací ventily (b). Mazaná místa jsou napojena na dávkovače Centro-Matic (c) přímo, případně přes vřazený progresivní rozdělovač. Druhé výstupy přepínacích ventilů jsou napojeny na odlehčovací vedení spojené se zásobníkem maziva. Pro vyrovnání tlakových poklesů při otevření přepínacích ventilů bývá zpravidla plnicí větev vybavena tlakovým akumulátorem. V závislosti na požadovaném stupni hlídání je možno systém vybavit tlakovými spínači v plnicí větvi, případně ve všech mazacích větvích. Funkce: Plnicí čerpadlo udržuje trvale v systému tlak odpovídající pracovnímu tlaku použitých dávkovačů. Každá z větví mazacího systému pracuje v samostatném režimu. Natlakování a odlehčení příslušné větve se provádí přepínacím ventilem. Standardní prvky pro systém Centro-Matic s plnicím čerpadlem a přepínacími ventily:
a - čerpadla
b - přepínací ventily
c - jednopotrubní dávkovače Centro-Matic
Všechny dávkovače mají nastavitelnou velikost dávky. Další součásti systému
Hlavní oblasti použití: Výrobní, montážní, manipulační a další zařízení ve všech průmyslových odvětvích. Výhodné zejména v případech olejového mazání u zařízení a linek s velkým počtem mazaných míst, s členitým dispozičním uspořádáním a s požadavkem na různé režimy mazání v různých úsecích, např. u dřevozpracujících linek.

JEDNOPOTRUBNÍ SYSTÉM MONOFLEX

Tento typ jednopotrubního systému je určen pro práci s oleji, tekutými tuky i tuky.

Standardní prvky pro jednopotrubní systém MONOFLEX:
a - čerpadla
b - jednopotrubní dávkovače
Další součásti systému
Hlavní oblasti použití: Zejména obráběcí stroje (na obráběcích strojích standard), tiskařské stroje a další menší stroje pracující spíše v lehčích provozních podmínkách.