Dvoupotrubní systém

Charakteristika: Pro dvoupotrubní systém je typické, že hlavní rozvod maziva je tvořen dvěma paralelně položenými trubkami. Jedná se o vysokotlaký systém pracující v cyklech. Cykly probíhají tak, že se při nich střídavě tlakují a odlehčují obě větve hlavního rozvodu, což vyvolá akci dvoupotrubních dávkovačů. Během jednoho cyklu obdrží každé mazané místo pouze jednu dávku maziva. Tento systém je vhodný pro velmi rozsáhlá technologická zařízení s velkým počtem mazaných míst - až několik set, mezi kterými jsou velké vzdálenosti, v těžkých provozních podmínkách. Velkou výhodou je možnost relativně neomezeného dodatečného rozšiřování systému. Dávkovače mají buď konstantní dodávané množství, nebo je množství regulavané vždy pro dvojici vývodů rozdělovače (dvojici mazaných míst).
Popis: Zdrojem tlakového maziva je vysokotlaké pístové čerpadlo (a). Hlavní rozvod maziva je tvořen dvěma větvemi A a B. Na čerpadlo je hlavní rozvod připojen přes přeřaďovač větví (b). K hlavnímu rozvodu jsou paralelně napojeny dvoupotrubní dávkovače (c). Mazaná místa jsou připojena přímo na vývod z dvoupotrubních dávkovačů, popřípadě přes vřazený progresivní rozdělovač (d) u míst s malou spotřebou maziva. Systém může být vybaven kovovým tlakovým spínačem (jako součást příslušenství), který může sloužit k ovládání přeřaďovače, popřípadě k hlídání funkce systému.
Funkce: Mazací cyklus je iniciován po uplynutí času přestávky (mazacího intervalu). Skládá se ze dvou půlcyklů. Na začátku prvního půlcyklu je větev A spojena s výtlakem maziva z čerpadla, větev B je propojena zpět do zásobníku maziva. Narůstající tlak ve větvi A postupně přestaví pístky dávkovačů z jedné polohy do druhé. Pohybem pístků se vytlačí mazivo nacházející se před pístkem do příslušného mazaného místa. Po přestavení všech pístků všech dávkovačů, tzn. po předání maziva do poloviny napojených mazaných míst dojde k rychlému nárůstu tlaku ve větvi A. Po dosažení určitého přepínacího tlaku dojde k přepnutí směru proudění v přeřaďovači tak, že nyní je větev B spojena s výtlakem a větev A zpět do zásobníku. Tím je ukončen první půlcyklus. Přepínací tlak musí být nastaven tak, aby došlo ke spolehlivému přestavení všech pístků. Pokud se použije samočinný přeřaďovač větví DU1, nastavuje se přepínací tlak na přeřaďovači a k přepnutí větví dojde samočinně působením tlaku maziva. Pokud se použije přeřaďovač ovládaný elektromotoricky, elektromagneticky, případně pneumaticky, zařadí se před nejvzdálenější dávkovač koncový tlakový spínač a impuls pro přestavení přeřaďovače se odvozuje od něj. Druhý půlcyklus - tj. promázání druhé poloviny mazaných míst, proběhne obdobným způsobem. Při ukončení jednoho půlcyklu se zpravidla vypne čerpadlo a běží znovu mazací interval, což znamená, že každé mazané místo dostane mazivo jednou za dva půlcykly, tj. po uplynutí dvou mazacích intervalů. Pokud se však jako přeřaďovač větví použijí dva 3/2 - cestné elektromagnetické ventily, je výhodné provést oba půlcykly bezprostředně po sobě bez vypínání čarpadla jako jeden cyklus, neboť ventily jsou monostabilní a každý půlcyklus začíná ze stejného výchozího stavu (vypnuto) a je tudíž nutno v řídícím systému registriovat vždy poslední provedený půlcyklus (větev A nebo B). Při dimenzování dvoupotrubního systému je třeba vždy pamatovat na to, že do systému se musí při každém mazacím cyklu načerpat několikanásobně větší množství maziva, než je součet jednotlivých mazacích dávek, protože část maziva se spotřebuje na nutnou tlakovou expanzi rozvodů a část na přesun řídicích pístků dávkovačů. Tento přebytek maziva se vrací po každém cyklu zpět do zásobníku. U rozsáhlých mazacích systémů lze hlavní rozvod dle potřeby rozvětvit a jednotlivé větve oddělit elektromagnetickými uzavíracími ventily. V takovém případě lze pak pro různé části zařízení zvolit různé režimy mazání, případně některou část dle technologických potřeb odstavit.
Standardní prvky pro dvoupotrubní systémy:
a - čerpadla
Každá z uvedených skupin čerpadel má svoje specifické použití. Pneumatická sudová čerpadla jsou velmi výhodná zejména pro velmi rozsáhlé systémy, kde u jiných čerpadel s menším zásobníkem musí být často doplňováno mazivo. Použitím sudových čerpadel, která se vkládají přímo do sudu, ve kterém se mazivo nakupuje, se do značné míry eliminuje možnost kontaminace maziva při plnění zásobníku.
b - přeřazovače větví
c - dvoupotrubní dávkovače